«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Протокол № 3

Загальних зборів засновників

від «15» вересня 2016 року

СТАТУТ

АСОЦІАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ПО ВИДОБУВАННЮ ТА ОБРОБЦІ ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ

«КАМІНЬ УКРАЇНИ»

м. Коростишів – 2016 р.

 1. Загальні положення

1.1. Асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю «Камінь України» (далі за текстом – Асоціація) є господарською асоціацією і утворюється як добровільне, недержавне, договірне, об’єднання підприємств, що видобувають природний камінь та виробників продукції з природного каменю, виробників та постачальників обладнання, сировини, матеріалів і послуг для виробництва природного каменю.

1.2. Асоціація утворена відповідно до положень Цивільного та Господарського кодексу України, Закону України «Про захист економічної конкуренції» і діє згідно з вимогами чинного законодавства України та цього Статуту.

1.3. Цей Статут розроблено з дотриманням «Типових вимог до створення господарської асоціації для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету на її створення».

1.4. Асоціація не є господарським товариством чи підприємством, і створюється на невизначений строк. Асоціація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації.

1.5. Учасники (засновники) асоціації не отримують прямих прибутків (дивідендів) від задекларованої її діяльності.

1.6. Філії, представництва, інші відокремлені підрозділи Асоціації відкриваються без створення юридичної особи.

1.7. Асоціація створена з метою підтримки та розвитку спільних ідейних, соціальних та інших законних інтересів Членів Асоціації, пов’язаних з їх діяльністю в сфері видобування природного каменю, виробників продукції з природного каменю, виробників та постачальників обладнання, сировини, матеріалів і послуг для виробництва цієї продукції без права втручання в їх виробничу й комерційну діяльність, прийняття управлінських рішень та без мети одержання прибутку, спрощення отримання дозвільних та інших пов’язаних з виробництвом документів. Асоціація здійснює представництво інтересів своїх учасників та Членів в органах державної влади та управліннях, міжнародних організаціях, тощо. Асоціація здійснює популяризацію галузі

та формує позитивне ставлення суспільства до Членів Асоціації. Асоціація проводить благодійні акції відповідно до чинного законодавства України.

1.8. Асоціація не здійснює самостійно підприємницької діяльності й не укладає будь-яких договорів (контрактів) щодо спільної підприємницької діяльності, не засновує і не виступає співзасновником суб’єктів господарювання, не здійснює контролю та управління.

1.9. Діяльність Асоціації фінансується виключно за рахунок вступних і членських внесків, благодійної допомоги.

1.10. Створення Асоціації жодним чином не призводить до появи монопольного утворення, монополізації ринків, обмеження конкуренції, тощо. Асоціація її учасники та Члени не здійснюють будь-яких узгоджених дій, що можуть обмежити конкуренцію між учасниками ринку видобутку природного каменю, виробників продукції з природного каменю, виробників та постачальників обладнання, сировини, матеріалів і послуг для виробництва цієї продукції та Членами Асоціації.

1.11. Основними принципами діяльності Асоціації є:

– добровільність вступу/виходу з членства в Асоціації;

– виключення будь-яких дій, які можуть обмежувати конкуренцію між Членами Асоціації та іншими учасниками ринку видобутку природного каменю, виробників продукції з природного каменю, виробників та постачальників обладнання, сировини, матеріалів і послуг для виробництва; рівноправність та господарська самостійність Членів Асоціації;

– взаємодопомога Членів Асоціації у вирішенні спільних технічних, економічних, організаційних, правових та інших проблем без втручання в їх виробничу та комерційну діяльність.

1.12. Асоціація має повну назву: українською мовою – Асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю «Камінь України», російською мовою: –Ассоциация предприятий по добыче и обработке природного камня «Камень Украины», англійською мовою: – Association of the enterprises for production and processing of a natural stone «Stone of Ukraine»» а також скорочену назву: українською мовою – Асоціація «Камінь України», російською мовою – Ассоциация «Камень Украины», англійською мовою – Association «Stone of Ukraine».

1.13. Учасниками/засновниками асоціації є:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТГРАН»

Ідентифікаційний код юридичної особи 37692022, місцезнаходження юридичної особи: 12504, Житомирська область., Коростишівський район, місто Коростишів, вул. Горького, будинок 47/7.

2. Приватне акціонерне товариство «Каштан».

Ідентифікаційний код юридичної особи 02969774, місцезнаходження юридичної особи: 12502, Житомирська область., Коростишівський район, місто Коростишів, вул. Червоних партизан, будинок 31.

3. Приватне підприємство «Губернатор».

Ідентифікаційний код юридичної особи 35904953, місцезнаходження юридичної особи: 12504, Житомирська область., Коростишівський район, місто Коростишів, вул. Постишева, будинок 13, квартира 1.

1.14. Місцезнаходження асоціації: 12504, Житомирська область, м. Коростишів, вул. Горького, 68.

 1. Юридичний статус Асоціації

2.1. Асоціація є юридичною особою та має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, логотип, фірмові бланки та інші необхідні реквізити. Асоціація володіє, користується і розпоряджається майном, яке передане їй учасниками та Членами відповідно до чинного законодавства України і цього Статуту.

2.2. Асоціація має право виступати позивачем, відповідачем, а також третьою особою в міжнародних судах та судах України. Держава, її органи та установи, а також Члени Асоціації не відповідають за зобов’язаннями Асоціації, так само як і Асоціація не відповідає за зобов’язаннями держави, її органів та установ, а також Членів Асоціації.

2.3. За своїми зобов’язаннями Асоціація відповідає майном, що їй належить на праві власності, та на яке згідно з чинним законодавством України, може бути звернене стягнення.

2.4. Асоціація має право створювати філії, представництва чи інші відокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами, діяльність яких відповідає статутним завданням Асоціації, в порядку, встановленому чинним законодавством України, законодавством відповідних держав та нормами міжнародних договорів. Філії, представництва, інші відокремлені підрозділи Асоціації відкриваються без створення юридичної особи.

2.5. Учасники та Члени Асоціації зберігають свою самостійність, права юридичної особи та суб’єкта господарювання.

 1. Мета і предмет діяльності Асоціації

3.1. Метою діяльності Асоціації є захист і відстоювання ідейних, економічних, соціальних та інших законних інтересів Членів Асоціації, пов’язаних з їх діяльністю у сфері видобування природного каменю, виробництва та обігу продукції з природного каменю, обладнання, сировини, матеріалів і послуг для виробництва цієї продукції, зокрема, у взаєминах з органами державної влади і місцевого самоврядування, та в судах.

3.2. Предметом діяльності Асоціації є здійснення координації діяльності її учасників та Членів з наступних питань:

3.2.1. співробітництво з органами влади з питань нормативно-правового регулювання загальних засад функціонування ринку у сфері видобування природного каменю, виробництва та обігу продукції з природного каменю, обладнання, сировини, матеріалів і послуг для виробництва цієї продукції;

3.2.2. захист інтересів Членів Асоціації в органах державної влади, місцевого самоврядування, а також в інших організаціях як в Україні, так і за кордоном;

3.2.3. сприяння формуванню і розповсюдженню засад етики в господарчій діяльності, зокрема шляхом опрацювання і вдосконалення норм добросовісної поведінки в господарчому обороті;

3.2.4. створення умов для розв’язання спорів шляхом досягнення мирових угод;

3.2.5. сприяння підвищенню ефективності функціонування каменедобувній та каменеоброблювальної промисловості (галузі) шляхом розроблення, обговорення, внесення пропозицій щодо об’єктивно обґрунтованих видів класифікаторів, стандартів якості товарів, експлуатаційної надійності та безпеки, стандартів з питань екології;

3.2.6. сприяння у створенні умов для виходу Членів Асоціації на закордонні ринки;

3.2.7. організація інформування та освіти Членів Асоціації, а саме:

а) роз’яснення цілей Асоціації шляхом організації лекцій, дискусій, семінарів і конференцій, виступів у засобах масової інформації, надання консультацій, залучення місцевих і закордонних спеціалістів-консультантів;

б) розповсюдження досягнень науки, технічних знань, передового досвіду про ефективні технології, впровадження заходів зниження витрат, екологічно чисті технології;

в) формування системи професійної підготовки своїх учасників, регулярного публікування інформації про роботу Асоціації та її учасників, про галузеві проблеми, іноземний досвід;

г) надання методичної допомоги учасникам Асоціації під час усунення недоліків у роботі чи підвищення кваліфікації працівників учасників Асоціації

3.3. Асоціація та Члени Асоціації не здійснюють будь-яких узгоджених дій, що можуть обмежити конкуренцію між учасниками Асоціації та іншими учасниками ринку у сфері видобування природного каменю, виробництва та обігу продукції з природного каменю, обладнання, сировини, матеріалів і послуг для виробництва цієї продукції.

3.4. Асоціація не допускає можливості здійснення вирішального впливу на господарську діяльність учасників Асоціації або погодження їх конкурентної поведінки.

 1. Члени Асоціації

4.1. Членство в Асоціації:

4.1.1. Асоціація є вільною для вступу нових та виходу старих Членів, у порядку, що визначений цим Статутом, який не може суперечити чинному законодавству.

4.1.2. Членами Асоціації є її засновники, які перестають бути засновниками після проведення державної реєстрації Асоціації та набувають статусу Членів Асоціації, а також інші суб’єкти господарювання в тому числі фізичні особи-підприємці, які вступили до Асоціації після її державної реєстрації у порядку, що визначений цим Статутом.

4.1.3. Членом Асоціації можуть бути будь-які суб’єкти господарювання, в тому числі фізичні особи-підприємці, які діють у сфері видобування природного каменю, виробництва та обігу продукції з природного каменю, обладнання, сировини, матеріалів і послуг для виробництва цієї продукції, та які створюють і здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України та згодні виконувати обов’язки, що на неї покладає Статут Асоціації. Членство в Асоціації здійснюється на недискримінаційних засадах.

4.1.4. Засновники Асоціації та суб’єкти господарювання, що вступили до Асоціації після її державної реєстрації, мають однакові права і обов’язки. Положення цього Статуту однаково поширюються як на засновників Асоціації, так і на інших її Членів.

4.1.5. Членами Асоціації можуть бути будь-які суб’єкти господарювання, в тому числі фізичні особи-підприємці, які внесені до ЄДРПОУ та діють у сфері видобування природного каменю, виробництва та обігу продукції з природного каменю на території України, за умови внесення ними повністю суми вступного внеску у розмірі, що визначений рішенням Загальних зборів, на банківський рахунок Асоціації, що підтверджується квитанцією про сплату.

4.1.6. Членство у Асоціації чинне з моменту прийняття рішення Правлінням Асоціації про прийняття в Члени Асоціації. Засідання Правління Асоціації про прийняття в Члени Асоціації нових Членів, проводиться протягом 5 (п’яти) днів з моменту подачі до Асоціації 10 (десяти) і більше заяв про вступ до Асоціації, але не рідше одного разу в два місяці.

4.1.7. Для вступу до Асоціації подаються наступні документи:

– заява про вступ до Асоціації, підписана уповноваженою особою та скріплена печаткою;

– виписка або витяг із ЄДРПОУ щодо особи, яка бажає вступити у Асоціацію;

– оригінал квитанції про внесення суми вступного внеску у розмірі, що визначений рішенням Загальних зборів, на банківський рахунок Асоціації.

Вказаний перелік є вичерпним і не підлягає розширенню.

   1. За результатами розгляду заяв про вступ до Асоціації Правління Асоціації виносить рішення про прийняття, або про відмову у прийнятті до Асоціації нових Членів. Підставою для відмови може бути виключно не подання усіх документів, що вказані у п. 4.1.7. Статуту, або подання заяви особою, яка не відповідає п. 4.1.3. цього Статуту.

4.1.9. Члени Асоціації приймають участь у роботі Асоціації та в управлінні Асоціацією через своїх повноважних представників, або безпосередньо, у порядку встановленому цим Статутом.

4.1.10. Відносини між Асоціацією та її учасниками, їх взаємні права та обов’язки регулюються даним Статутом.

4.1.11. Заяви та скарги Членів Асоціації, щодо рішень Правління, дій Виконавчого директора вирішуються Загальними зборами Членів Асоціації.

4.2. Права та обов’язки Членів Асоціації

4.2.1. Члени Асоціації мають право:

а) брати участь в Загальних зборах Членів Асоціації.

б) очолювати та приймати участь в органах управління та робочих органах Асоціації, в порядку, що визначений Статутом;

в) на запрошення Правління Асоціації приймати участь у засіданнях Правління Асоціації та інших органів Асоціації;

г) вносити на розгляд та брати участь в обговоренні Загальними зборами Членів Асоціації пропозицій з будь-яких питань діяльності Асоціації, в тому числі пропозицій про обрання або відкликання окремих членів органів управління Асоціацією;

ґ ) отримувати звіти про діяльність Асоціації, її робочих органів, Виконавчого директора, отримувати інформацію про плани і програми, а також про використання коштів Асоціації;

д) звертатися до органів управління Асоціацією з будь-яких питань, пов’язаних з її діяльністю;

е) користуватися послугами Асоціації;

є) розраховувати на допомогу Асоціації та кожного її члена;

ж) використовувати логотип Асоціації згідно з Положенням про логотип Асоціації.

4.2.2. Члени Асоціації зобов’язані:

а) дотримуватися положень Статуту Асоціації, рішень Загальних зборів Членів Асоціації;

б) приймати участь в реалізації статутних завдань Асоціації;

в) своєчасно вносити вступні, членські і цільові внески;

г) надавати Виконавчому директору Асоціації інформацію про організаційно-правові зміни;

ґ) керуватися в своїй діяльності засадами етики та моралі;

д) не вчиняти дій, які можуть нашкодити Асоціації або її членам.

4.3. Припинення членства в Асоціації:

4.3.1. Членство в Асоціації припиняється лише у зв’язку з виключенням учасника Асоціації або при виході учасника з Асоціації за власною заявою.

4.3.2. Член Асоціації виключається з Асоціації за рішенням Загальних зборів, якщо він припиняє діяльність. Член Асоціації може бути виключений з Асоціації за умови, якщо він не виконує вимог, передбачених законодавством та Статутом Асоціації, зокрема в разі несплати цим членом у визначені строки та у встановлених розмірах внесків, передбачених Статутом та встановлених Загальними зборами Членів Асоціації.

4.3.3. Член Асоціації може вийти з неї за рішенням Правління Асоціації, подавши письмову заяву Правлінню Асоціації.

4.3.4. Членство в Асоціації припиняється на наступний день після прийняття відповідного рішення Загальними зборами Членів Асоціації, або Правління, з підстав, що вказані у Статуті.

5. Органи управління та контролю Асоціації

5.1. Органами управління та контролю є:

 • Загальні збори Членів Асоціації (далі – Загальні збори).

 • Правління Асоціації.

 • Ревізійна комісія Асоціації.

5.1.1. Посадовими особами органів управління Асоціації визначаються:

 • Виконавчий директор Асоціації.

 • Голова ревізійної комісії Асоціації.

 • Члени правління та ревізійної Асоціації.

5.1.2. За рішенням Загальних зборів або Правління Асоціації можуть створюватися профільні робочі органи (комісії, комітети, робочі групи тощо).

5.1.3. На посади членів Правління та Ревізійної комісії Асоціації не можуть бути обраними одночасно представники від одного Члена Асоціації.

5.2. Загальні збори Членів Асоціації

5.2.1. Загальні збори Членів Асоціації є вищим органом управління Асоціацією, що приймає рішення з будь-яких питань її діяльності.

5.2.2. Виключною компетенцією Загальних зборів є:

а) прийняття Статуту Асоціації, а також внесення змін та доповнень до нього;

б) визначення основних напрямів діяльності Асоціації згідно з метою і предметом її діяльності;

в) вибори, членів Правління та Ревізійної комісії;

г) заслуховування річних звітів, Правління, Ревізійної комісії, Виконавчого директора Асоціації та прийняття відповідних рішень;

ґ) призначення та звільнення Виконавчого директора Асоціації за поданням Правління;

д) визначення розмірів вступних і членських внесків;

е) розпорядження майном Асоціації;

є) прийняття рішень про проведення позапланових ревізій діяльності виконавчого органу Асоціації;

ж) прийняття рішень про створення філій, представництв та інших підрозділів Асоціації;

з) прийняття рішень про виключення членів Асоціації;

и) розгляд скарг щодо рішень Правління чи дій Виконавчого директора;

і) визначення умов оплати праці посадових осіб органів управління та контролю Асоціації;

ї) затвердження регламенту роботи і функцій робочих органів Загальних зборів;

й) затвердження положень та регламентів, що стосуються діяльності Асоціації;

к) припинення діяльності Асоціації або її реорганізація, призначення ліквідаційної комісії, визначення її повноважень, затвердження доповідей та звіту комісії;

л) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління та контролю Асоціації.

На розгляд Загальних зборів Членів Асоціації можуть бути винесені й інші питання діяльності Асоціації.

5.2.3. На Загальних зборах кожний Член Асоціації може представлений одним повноважним представником. Повноваження представника Члена Асоціації – юридичної особи, підтверджуються витягом чи випискою з ЄДРПОУ, яка повинна бути отримана в день проведення Загальних зборів, або у день, що передує дню проведення Загальних зборів, або довіреністю. Повноваження Члена Асоціації – фізичної особи-підприємця підтверджується його паспортом, а його представника – довіреністю.

5.2.4. Загальні збори правомірні вирішувати винесені на їх розгляд питання, якщо на них присутні не менше 2/3 кількості Членів Асоціації або їх представників.

5.2.5. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю присутніх на засіданні Членів Асоціації, або їх представників. Кожний Член Асоціації при голосуванні має один голос.

5.2.6. Рішення про прийняття Статуту Асоціації, внесення змін та доповнень до нього, а також про припинення діяльності Асоціації приймаються, якщо за нього проголосувало не менше ніж 2/3 присутніх на засіданні Загальних зборів Членів Асоціації або їх представників.

5.2.7. Кандидатура головуючого на Загальних зборах вноситься Правлінням та затверджується (обирається) Загальними зборами відкритим голосуванням.

5.2.8. Рішення Загальних зборів є обов’язковими для членів Асоціації, її Правління та Виконавчого директора.

5.2.9. Чергові Загальні збори Асоціації скликаються Правлінням не рідше одного разу на шість місяців. Члени Асоціації письмово (поштою) повідомляються Правлінням про скликання Загальних зборів та порядок денний не пізніше, як за один 15 днів до дня їх скликання. Також, рішення про скликання Загальних зборів публікується у «Коростишівській газеті» та на сайті Асоціації (після його створення).

5.2.10. Рішення про скликання позачергових Загальних зборів приймається органами управління Асоціацією, Ревізійною комісією або за вимогою не менше як 10 відсотків Членів Асоціації, з метою вирішення термінових питань, що виникли в процесі діяльності Асоціації.

5.3. Правління Асоціації:

5.3.1. Правління є постійно діючим колегіальним органом управління Асоціацією. Правління здійснює загальне керівництво діяльністю Асоціації в період між Загальними зборами.

5.3.2. Правління обирається Загальними зборами таємним голосуванням простою більшістю голосів строком на 3 роки з числа повноважних представників Членів Асоціації у кількості 9 (дев′яти) осіб, що визначається Загальними зборами.

5.3.3. Виконавчий директор Асоціації є членом Правління за посадою з правом голосу.

5.3.4. Правління: затверджує плани роботи та розробляє кошториси Асоціації; затверджує голів робочих органів; встановлює повноваження, порядок і строк дії робочих органів; встановлює розмір, порядок та призначення цільових внесків; звітує Загальним зборам про свою діяльність не рідше одного разу на рік.

5.3.5. Члени Правління достроково припиняють свої повноваження за власним бажанням та за рішенням Загальних зборів.

5.3.6. Правління скликається Виконавчим Директором при необхідності, але не рідше, ніж один раз у квартал. Члени Правління письмово або телефоном сповіщаються про скликання Правління не пізніше, як за 5 днів до дня його засідання із зазначенням питань порядку денного.

5.3.7. Правління має право вирішувати винесені на його розгляд питання, якщо в його засіданні приймає участь не менше 2/3 членів Правління. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління.

5.3.8. Кожний член Правління при голосуванні має один голос.

5.3.9. Правління може бути розширеним при участі у його засіданнях членів робочих органів або інших запрошених Правлінням осіб.

5.3.10. Рішення Правління є обов’язковими для членів Правління, Виконавчого директора та Членів Асоціації, якщо вони не суперечать рішенням Загальних зборів.

5.4. Виконавчий директор Асоціації.

5.4.1. Виконавчий директор призначається і звільняється за рішенням Загальних зборів Членів Асоціації та діє на підставі цього Статуту.

5.4.2. Виконавчий директор Асоціації має наступні повноваження:

 • Здійснює загальне керівництво Асоціацією, як виконавчий орган Асоціації.

 • Представляє інтереси Асоціації у міжнародних організаціях і в органах державної влади.

 • Контролює підготовку пропозицій та документів, що стосуються діяльності Асоціації.

 • Координує діяльність робочих органів Асоціації.

 • Представляє Асоціацію у відносинах з українськими та іноземними фізичними та юридичними особами з усіх питань діяльності Асоціації у межах компетенції згідно Статуту і рішень Загальних зборів.

 • Забезпечує виконання прийнятих Загальними зборами і Правлінням рішень.

 • Приймає рішення про пред’явлення, відкликання та врегулювання від імені Асоціації претензій та позовів в Україні і за її кордоном.

 • Щорічно звітує Загальним зборам про свою діяльність.

 • Без доручень діє від імені Асоціації, укладає від імені Асоціації контракти, угоди та договори у межах повноважень, передбачених Статутом та законом, видає доручення, подає документи для державної реєстрації Асоціації та реєстрації в податкових та інших органах, відкриває розрахункові та інші рахунки Асоціації.

 • Розпоряджається майном та коштами Асоціації у межах кошторису згідно з рішеннями Загальних зборів і Правління, які обов’язкові у випадку розпорядження майном Асоціації на суму більше ніж 50 (п’ятдесят тисяч) гривень.

 • Представляє Асоціацію з усіх питань її діяльності згідно своїх повноважень.

 • Здійснює підготовку необхідних матеріалів та пропозицій, включаючи річні звіти для розгляду Правлінням та Загальними зборами.

 • Подає Правлінню на розгляд проекти кошторису витрат на діяльність Асоціації, плану роботи Асоціації на наступний рік і звіт про його виконання.

 • Подає на затвердження Загальних зборів, не пізніше двох місяців після закінчення фінансового року, річний баланс та кошторис адміністративно-господарських витрат, а також загальний річний звіт.

 • Подає на затвердження Правління проект штатного розкладу, пропозиції щодо посадових окладів та надбавок працівникам Асоціації.

 • Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Асоціації, а також керівників філій, представництв та інших підрозділів згідно з чинним законодавством України, відповідно до штатного розпису, який затверджується рішенням Загальних зборів.

 • Розподіляє обов’язки між працівниками Асоціації, визначає їх повноваження, затверджує функціональні обов’язки, видає накази і розпорядження з питань своєї діяльності.

5.5. Ревізійна комісія Асоціації

5.5.1. Здійснює контроль за адміністративно-господарською і фінансовою діяльністю Виконавчого директора Асоціації, її філій, представництв та інших підрозділів. Кількість членів Ревізійної комісії визначається Загальними зборами. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами Асоціації на 2 роки відкритим голосуванням. Члени Ревізійної комісії обирають голову комісії з числа її членів.

5.5.2. Ревізійна комісія один раз на рік звітує Загальним зборам про результати своєї діяльності.

5.5.3. Ревізійна комісія зобов’язана:

 • Здійснювати перевірку виконання рішень Загальних зборів та Правління;

 • Перевіряти річний баланс Асоціації та інші фінансово-бухгалтерські документи;

 • Повідомляти Загальні збори про всі встановлені під час проведення перевірок порушення.

5.5.7. Член Асоціації не може мати представників одночасно в Ревізійній комісії й органах управління Асоціацією.

5.5.8. Витрати членів Ревізійної комісії, що пов’язані з виконанням своїх обов’язків можуть компенсуватися Асоціацією в межах, передбачених кошторисом.

6. Майно та кошти Асоціації

6.1. Асоціація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

6.2. Майно Асоціації складається з основних фондів та обігових коштів, а також з інших активів створюваних або набутих Асоціацією, вартість яких відображається на її балансі.

6.3. Кошти Асоціації формуються із вступних, членських та цільових (майнових та немайнових) внесків членів Асоціації.

6.4. Внески членів Асоціації можуть здійснюватися у формі грошей, цінних паперів, інших майнових та немайнових прав. Вартість майна, що вноситься, оцінюються за узгодженням між членом Асоціації та Загальними зборами Асоціації у гривнях. Асоціація отримує виключне право на розпорядження та використання майна, що передане в якості внеску.

6.5. Розмір вступних, членських та цільових внесків визначаються Загальними зборами Асоціації. Порядок і форма внесення внесків встановлюються Правлінням Асоціації.

6.6. Майно та грошові кошти Асоціації можуть створюватись, а також набуватися на підставах, що не заборонені законодавством України, у тому числі у формі передачі на баланс Асоціації з балансу її членів у рахунок вступних, членських і цільових внесків.

6.7. Члени Асоціації можуть добровільно, з метою підтримки діяльності Асоціації вносити додатково разові членські внески.

6.8. Право власності Асоціації реалізується Загальними зборами Асоціації, у порядку передбаченому законодавством України та цим Статутом.

6.9. Збитки, завдані Асоціації в результаті порушення її майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Асоціації за рішенням суду або господарського чи адміністративного судів.

6.10. Установчі документи неприбуткової організації містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників ( крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

6.11. Установчі документи неприбуткової організації передбачають, що доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мати (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених її установчими документами.

7. Облік і звітність Асоціації

7.1. Асоціація здійснює оперативний, бухгалтерський, податковий і статистичний облік та звітність відповідно до порядку, що встановлений законодавством України.

7.2. Фінансовий рік Асоціації встановлюється з 1 січня по 31 грудня календарного року включно.

7.3. Річний звіт фінансово-господарської діяльності Асоціації підлягає обговоренню на засіданні Правління і затвердженню Загальними зборами Асоціації.

7.4. Асоціація надає необхідні звітні матеріали до органів державної податкової служби України та інших органів державної влади, що здійснюють функції контролю за суб’єктами господарської діяльності.

8. Припинення діяльності Асоціації

8.1. Діяльність Асоціації припиняється шляхом її реорганізації або ліквідації.

8.2. Асоціація може бути ліквідована за рішенням Загальних зборів Асоціації або суду.

8.3. У разі ліквідації Асоціації:

8.3.1. Про ліквідацію Асоціації повідомляється у пресі і письмово сповіщається кожний член Асоціації;

8.3.2. Загальні збори призначають ліквідаційну комісію, яка складає ліквідаційний баланс, завершує виконання зобов’язань за раніше укладеними угодами і укладає нові угоди в межах своєї компетенції, виявляє кредиторів і дебіторів Асоціації, розподіляє майно, що залишилось. Ліквідаційна комісія діє, користується правами, несе обов’язки і відповідальність відповідно до законодавства України;

8.3.3. Майно та інші активи Асоціації, що залишилося після сплати податків у бюджет, розрахунків з кредиторами і працівниками, передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховуються до доходу державного бюджету України.

8.3.4. Асоціація припиняє свою діяльність із дня виключення її з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

8.4. Реорганізація Асоціації здійснюється за рішенням Загальних зборів Асоціації. У разі реорганізації Асоціації її права і обов’язки переходять до правонаступника.

9. Підписи засновників Асоціації

Від ПрАТ «Каштан»

Голова наглядової ради _______________Сіньков Віталій Миколайович

Від ТзОВ «ЕЛІТГРАН»

Керівник _______________ Сухенко Володимир Вікторович

Від ПП «Губернатор»

Директор _______________ Криницький Олег Леонідович

Categories: Без рубрики

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *